CONTACT US

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ & ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος
του 2004 (Ν. 58(I)/2004.
 

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές αρχές του Κώδικα για την Ηθική και Σεξουαλική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Θα συζητηθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν έναν υγιές τρόπο σκέψης γύρω από το θέμα, το οποίο οι Εταιρείες και Οργανισμοί θα υιοθετήσουν ως πολιτική μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών.

Το Σεμινάριο έχει τη δυνατότητα να περιλάβει την υφιστάμενη πολιτική/κώδικα του οργανισμού/εταιρίας με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των εργοδοτουμένων με τις σχετικές πρόνοιες.

Επιλέξιμο για Επιχορήγηση από την ΑΝΑΔ

 

 

 

Στόχος Σεμιναρίου:

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων αναφορικά με τη σημασία:

· Της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών,
· Της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού
· Της πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της παρενόχλησης, της ηθικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης.
· Της υιοθέτησης μιας συγκεκριμένης πολιτικής για καταπολέμηση του εργασιακού άγχους σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον

 

Οφέλη από την παρακολούθηση του Σεμιναρίου:

 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος της Ηθικής και Σεξουαλικής Παρενόχλησης,
 • Να αναγνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες που επηρεάζουν τον ίδιο τον οργανισμό όταν επικρατεί αρνητικό κλίμα στο χώρο εργασίας
 • Να καταρτίσουν έναν υγιές κώδικα συμπεριφοράς ώστε να δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, προστατεύοντας παράλληλα τη φήμη του Οργανισμού.

Οι Δεξιότητες:

 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες που χρειάζονται για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν όταν θεωρούν ότι είναι θύματα παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Να χρησιμοποιούν σωστά επικοινωνιακές μεθόδους για να διαχειρίζονατι περιπτώσεις που χρήζουν διερεύνησης
 • Να γνωρίζουν σωστές διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων ηθικής ή/ και σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Να αναγνωρίζουν σημαντικά στοιχεία και συμπεριφορές που παραβιάζουν τον κώδικα πρακτικής του Οργανισμού
 • Να αντιδρούν άμεσα και με ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση

Οι γνώσεις:

 • Να εξοικειωθούν με τις έννοιες ‘’παρενόχληση’’ , ‘’ηθική παρενόχληση’’ και ‘’σεξουαλική παρενόχληση’’.
 • Να αποκτήσουν γνώση για την προστασία που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία και ο κανονισμός Περί προσωπικών δεδομένων για τη διερεύνιση περιστατικών οποιασδήποτε μορφής βίας ή παρενόχλησης
 • Να λάβουν γνώση για τα δικαιώματα τους σε περίπτωση που υφίστανται παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση
 • Να αναπτύξουν σύστημα αξιολόγησης των καταγγελιών και να θέτουν δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύονται παράλληλα και τα δικαιώματα του φερόμενου ως θύτη, αλλά και του Εργοδότη από μια άδικη ή/και ψευδή καταγγελία.
 • Να συμμετέχουν και να συζητούν καταθέτοντας τεκμηριωμένες απόψεις, σε ομάδα κατάρτισης κώδικα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ποιους αφορά:

 • Όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, που προΐστανται ομάδων προσωπικού.
 • Νομικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Αντιπροσώπους Διοίκησης σε Θέματα ΙSO, Αξιωματικούς και Μέλη Σωμάτων Ασφαλείας
 • Υπεύθυνους Προσωπικών Δεδομένων DPO.
 • Προϊσταμένους ομάδων εκτέλεσης εργασιών
 • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, και Υπεύθυνους Λειτουργούς Ασφάλειας και Υγείας.
 • Συνδικαλιστικούς Αντιπροσώπους.
 • Μέλη Επιτροπών Ασφαλείας και Ισότητας.

Εκπαιδεύτριες

Έλενα Κούσιου

Η κα Έλενα Κούσιου είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής, έχει Master in Medical Law & Ethics & Certificate of Advanced Studies (CAS) in Arbitration. Έχει ολοκληρώσει την 40ωρη εκπαίδευση για διαμεσολαβητές.

Ασχολείται στον τομέα της Πρακτικής Δικηγορίας στο Ποινικό & Ιατρικό Δίκαιο, τη Διαιτησία, Διαμεσολάβηση και Επαγγελματική Αμέλεια από το 2011.

Επίσης είναι Επικεφαλής του τμήματος Συμμόρφωσης Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC.

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021.

Ροδούλα Φιλίππου

Η κα Ροδούλα Φιλίππου είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος δεύτερου Πτυχίου Νομικής περνώντας με επιτυχία της εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων σχετικών Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα τελευταία χρόνια απασχολείται στον τομέα της Εκπαίδευσης και των Νομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε εργασιακά και άλλα σχετικά θέματα. Συμπληρωματικά στα ακαδημαϊκά προσόντα προστίθεται η πολυετή πείρα της σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης Προσωπικού, Εργασιακών Σχέσεων, Γενικά Θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας, Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλα θέματα Νομικής Φύσης. Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 από την ΑνΑΔ από το 2021. Έχει περισσότερες από 1600 ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες και οργάνωση μονοεπιχειρησιακού προγράμματος

info@ipe.com.cy – 22398222